Deklaracja dostępności serwisu Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-11-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-26. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Pętkowska, adres poczty elektronicznej mf87@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 880673758. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Przedszkola Nr 80 W Białymstoku - Agnieszka Karpienia

Adres organu odwoławczego: ul. Armii Krajowej 34
15-661 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: ps80@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 856615612

Dostępność architektoniczna

Do wejścia do budynku przedszkola prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Przy wejściu znajduje się domofon, którym można zadzwonić. W budynku nie ma windy. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. 

Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku 
ul. Armii Krajowej 34
15-661 Białystok
85 6615612
e-mail: ps80@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony